Általános szerződési feltételek

Matusz-Vad Zrt. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)
Beszállítói szerződések vonatkozásában

(Rövid megnevezése más okiratokban: Beszállítói ÁSZF Hatálya: 2024. április 24-től)

 1. A Matusz-Vad Zrt. (Székhely: 1103 Budapest Kőér u. 3/A.; Adószám: 14651245-2-44; Cg: 01-10-048495; képviseli: Matusz Balázs Károly elnök vezérigazgató; beszerzes@matusz-vad.hu; +36 96 510-330; fax: +36 96 900 177; www.matusz-vad.hu, továbbiakban Megrendelő) a beszállítóval (továbbiakban Szállító) kötött jogügyletekre a jelen ÁSZF rendelkezéseit rendeli alkalmazni.
 2. Szállító: minden olyan személy, aki a Megrendelővel jogviszonyra lép, jognyilatkozatot közöl valamely termék Megrendelő részére történő beszállítás tárgyában.
 3. Az ÁSZF elérhető a Megrendelő Beszerzési osztályán és a Megrendelő honlapján (www.matusz-vad.hu).
 4. Az ÁSZF tárgyi hatálya: Az ÁSZF hatálya kiterjed a Megrendelő és a Szállító (Szállító és Megrendelő együtt említve: Felek) között létrejött jogügyletekre (továbbiakban: Szerződés), akár belföldön, akár külföldön jött létre kivéve, ha a Megrendelő írásban ettől eltérően rendelkezik. Az egyoldalú jognyilatkozatokra az ÁSZF szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
 5. A Szállító a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy a Megrendelő részére – megrendelései esetén – jogszabályi és egyéb kötelező előírásoknak megfelelő, teljesítést biztosít saját, vagy kijelölt megbízottja logisztikai hálózata által leszállítja a Megrendelő által megküldött elektronikus formátumú megrendelés szerinti terméket a Megrendelő által a megrendelésben feltüntetésre kerülő telephely címekre, azokban meghatározott paramétereknek és a honlapon megtalálható
  minőségi elvárásoknak megfelelően.
 6. Felek az elszámolás alapjául kölcsönösen elfogadják a Megrendelő részéről megküldött megrendelő formanyomtatványon szereplő – és a Szállító által visszaigazolt – árat. A felek kölcsönösen elismerik, hogy a Szállító által visszaigazolt megrendelés, mint szerződés létrejön. Amennyiben a szállító a megrendelést nem igazolja vissza írásban, de az árut leszállítja a Megrendelő telephelyére, úgy a megrendelés visszaigazoltnak minősül, így a felek a megrendelésen szereplő árat fogadják el az elszámolás alapjául.
 7. A Szállító a termék listaárát minden esetben a jogszabály által előírt adótartalommal adja meg, különösen, de nem kizárólagosan: jövedéki adó, népegészségügyi termékadó (a továbbiakban: NETA), környezetvédelmi termékdíj és általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA). Amennyiben valamely termék listaárának meghatározásakor nem kerülnek külön nevesítve feltüntetésre a jogszabályban meghatározott adók, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott ár már tartalmazza a
  jogszabály által előírt adókat, díjakat. A Szállító a Szerződés létrejöttével szavatolja, hogy a termék árába beépülő adók, díjak összege általa vagy az értékesítési lánc korábbi lépcsőjén harmadik személy által – amennyiben adófizetési kötelezettség terheli – megfizetésre került.
 8. Szállító a Megrendelő által átvett kiszállított termékekről teljesítésenként azonnal számlát állít ki a szerződésben meghatározott fizetési határidővel, és a számlához csatolja a teljesítést igazoló szállítólevelet. Amennyiben felek között nincs meghatározott fizetési határidő, úgy az 30 nap.
 9. A hibás számlát a Megrendelő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül visszaküldi a Szállítónak. Amennyiben a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül a számla kifogásközlés nélkül sem kerül kiegyenlítésére, úgy Megrendelő a Ptk. által előírt késedelmi kamat megfizetésére köteles. A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szemben a törvényben késedelmes fizetés esetén előírt 40 EUR behajtási költségátalány a késedelem első 30 napjában történő kifizetés esetén nem érvényesíthető. Kimentési ok ezen költség alól, ha a kifizetés elmaradása mögött a Megrendelőnek fel nem róható ok áll.
 10. Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett Fél a jelen Szerződést írásban azonnali hatállyal is felmondhatja, ha előzetesen a szerződésszerű állapot helyreállítására a Szerződést megszegő felet írásban felszólította, és a felszólításban közölt ésszerű határidő eredménytelenül telt el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen bármely számla, pénzügyi értesítő levél rendezésével kapcsolatos 15 napot meghaladó késedelem, a szállítási kötelezettség ismétlődő hiányos, hibás teljesítése vagy teljesítésének elmaradása, a titoktartási, illetve jó hírnév védelmi rendelkezések bármilyen megszegése.
 11. Bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést írásban azonnali hatályú felmondással megszüntetni amennyiben a másik Féllel szemben első fokon, illetve jogerősen felszámolási eljárás elrendelésére kerül sor, illetve amennyiben a másik Fél saját magával szembeni csőd- vagy végelszámolási eljárás megindításáról határoz.
 12. Amennyiben a termék kiszerelésre, csomagolásra, méretre, súlyra vagy bármely más logisztikai paraméterre vonatkozó adata megváltozik, akkor Szállító azt Megrendelővel a megváltozott adatú termék bevezetése előtt legalább egy héttel írásban a saját specifikációs lapjának megküldésével köteles közölni. A megváltozott adatú termék új terméknek minősül.
 13. A Szállító köteles a Megrendelőt minden esetben előzetesen, olyan időpontban értesíteni arról, hogy részére szállított termék az első magyarországi lerakóhely, hogy a Megrendelő az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit szabályszerűen teljesíteni tudja. Ha ezt a kötelezettségét a Szállító megszegi, akkor köteles viselni az ebből származó összes kárt és bírságot. EKÁER köteles megrendelés esetén a szállítás megkezdése előtt a Szállító köteles a végleges CMR bizonylatot beszkennelve elküldeni a Megrendelő részére, különös tekintettel az áru mennyiségére és a gépjárművek rendszámára, hogy az EKAER előírásoknak megfelelően a Megrendelő a regisztrációt végre tudja hajtani. Amennyiben ezt a Szállító́ elmulassza, vagy pontatlanul esetleg megkésve hajtja végre, vagy előzetes tájékoztatás nélkül csak elindítja a fuvart, úgy Megrendelő jogkövetkezmények nélkül lemondhatja a megrendelést és jogosult megtagadni az áru átvételét, valamint Szállító köteles maradéktalanul megfizetni a Megrendelő részére az ebből fakadó károkat költségeket és bírságokat. BIREG regisztrációhoz kötött áruszállítás esetén Szállító kötelezettséget vállal az általa megbízott fuvarozó regisztrációjának és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok meglétének az ellenőrzésére.
 14. A megrendelés leadása a Megrendelő által a Felek által egyeztetett rendszerességgel, elektronikus levélben történik. A rendelés tartalmazza: a Megrendelő cégnevét és számlázási címét, a megrendelés számát, a megrendelt termékek megnevezését, cikkszámát, mennyiségét és mennyiségi egységét és a beszállítás pontos címét, az átvételért felelős személy nevét és elérhetőségét.
 15. Amennyiben a termék fuvarozása közúton történik, Szállító tudomásul veszi, hogy a fuvarozás kizárólag az Adózás rendjéről szóló törvényben előírt Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) szám birtokában kezdhető meg. 
 16. A Szállító a kapott megrendelést a Megbízó honlapján, https://shop.matusz-vad.hu/hu/ a saját belépési nevével és jelszavával történő belépést követően, az időkapu rögzítés fülben köteles a pipáló négyzet bekattintásával visszaigazolni, melynek következtében a megrendelés elfogadottnak és visszaigazoltnak minősül, így a Felek között kereskedelmi szerződés jön létre, mely mind két fél számára kötelességeket teremt. (a belépési neve az e-mail címe, jelszavát pedig a jelszó emlékeztetővel bármikor újra kikérheti)
 17. A visszaigazolt Megrendelést a Szállító köteles a Szerződésben meghatározottak szerint maradéktalanul leszállítani. A Szállító ennek megsértése esetén a 49. pontban meghatározott kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, a pénzügyi elszámolás kiállítását követő 8 napon belül. 
 18. A telephely(ek)re történő behajtás kizárólag érvényes időkapu-foglalással lehetséges, melyet Szállító köteles a tervezett beszállítást megelőzően lefoglalni a Megbízó által üzemeltetett időkapu foglalási rendszerben: https://shop.matusz-vad.hu/hu/ a saját belépési nevével és jelszavával történő belépést követően, az időkapu rögzítés fülben (a belépési neve az e-mail címe, jelszavát pedig a jelszó emlékeztetővel bármikor újra kikérheti
 19. Időkapu foglalás nélküli vagy szállítási határidő leteltéig nem megújítható, elkésett időkapu foglalással érkező árubeszállítást, a megrendelő nem teljesített megrendelésnek tekinti. Ezen esetekben az árut nem köteles átvenni és az ebből fakadó összes keletkezett kárt a beszállítónak kell viselni. 
 20. Szállító teljes körű felelősséggel tartozik a Matusz-Vad Zrt. telephelyein az általa okozott, illetve az általa megbízott cégek, alvállalkozók által a Matusz-Vad Zrt-nek okozott károk megtérítéséért. 
 21. Amennyiben a megrendelést a Szállító nem igazolja vissza egy munkanapon belül, a megrendelés az időkapu foglalási rendszerben, a megrendelés hatáját veszti, kivéve ha a felek között külön Szállítói áruszállítási szerződés nem köttetett, mert ebben az esetben a megrendelést nem kell külön visszaigazolni. 
 22. Amennyiben a Szállító nem teljesíti a Megrendelő külön megrendelésben elküldött és a Szállító által visszaigazolt megrendelését, vagy külön Szállítói áruszállítási szerződésben rögzített megrendelését azon időszak alatt, amikor a megrendelés visszaigazolásba vagy a szerződésbe ez rögzítésre került, akkor a Megrendelő fedezetvásárlásra (ahol a többletköltség a Szállítóra terhelhető) és ezzel párhuzamosan meghiúsulási kötbérre jogosult az ÁSZF 49. pontjában körülírtak szerint. 
 23. A Megrendelő a kiszállítást megelőzően – ésszerű határidőn belül – jogkövetkezmények nélkül vonhatja vissza részlegesen vagy teljesen a megrendelését, illetve módosíthatja azt. A Felek minden esetben ésszerű határidőn belüli megrendelés visszavonásnak vagy megrendelés módosításnak tekintik, ha az a szállítási vagy átadási napot megelőző munkanap reggel 8.00 óráig megtörténik. A Megrendelőt folyamatban lévő „ Szállítói áruszállítási szerződés” estén nem terheli megrendelési kötelezettség és hátrányos jogkövetkezmények nélkül, egyoldalúan rendelkezhet a szerződésből fakadó kötelezettségei egyoldalú felfüggesztésére vagy a szerződés felmondására, illetve egyéb esetekben általánosan nem terheli áru átvételi kötelezettség és hátrányos jogkövetkezmények nélkül, egyoldalúan megtagadhatja a megrendelt de még le nem szállított áruk átvételét amennyiben ezt külső körülmények (így különösen, de nem kizárólagosan: járványveszély, drasztikusan megváltozott piaci körülmények, jogszabályváltozások) indokolják. Erről a Szállítót írásban, megfelelő indokolással értesíteni köteles. 
 24. A Szállító szavatolja, hogy a Szerződés hatálya alatt megrendelhető Termék valamennyi szükséges hatósági engedéllyel rendelkező, a hatályos magyar és EU jogszabályi, szabvány- és hatósági előírásoknak megfelelő biztonságos élelmiszer, amely a HACCP szerint lettek gyártva, jelölve, raktározva és szállítva. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék Megrendelő részére történő átadásakor annak fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési idejének (a továbbiakban együttesen: szavatossági idő) legalább 2/3-a még nem telt el; ellenkező esetben a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva jogosult az adott Termék átvételét megtagadni. 
 25. A Szállító szavatolja, hogy a Termék csomagolása a hatályos jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban rögzített minden követelménynek megfelel, tartalmazza a megfelelő engedélyszámokat és a kötelező feliratokat, jelzéseket, magyar, német, szlovák és román nyelven, továbbá a Termék szavatossági ideje a termék egyedi csomagolásán megtalálható. A Terméken a jelölést úgy kell elhelyezni, hogy az csak erős fizikai ráhatással legyen eltávolítható, a jelölésnek tartalmaznia kell változó súlyú Termék esetén a súllyal kiegészített GS1 vagy EAN 128-as vonalkódot, fix súlyú Termék esetén pedig a fix, szintén EAN 128-as szabványú vonalkódot. A Szállító a Szerződés létrejöttével szavatolja továbbá, hogy a Termék hibától mentes, raktározásra, szállításra, valamint forgalmazásra egyebekben is minden tekintetben alkalmas. A beszállítás csak kettős csomagolásban történhet meg, a lédig formában történő beszállítás kizárt. 
  1. A Szállítónak tilos az Megrendelő részére olyan terméket kiszolgáltatni, vagy annak Megrendelő részére történő közvetett kiszolgáltatásában bármilyen módon közreműködni, amelynek a forgalmazása embargós korlátozás alá esik az Európai Unió bármely tagállamában, vagy akár csak a magyar nemzeti szabályok által is tilalmazott. A Szállítót ez a korlátozás objektív módon terheli, tehát megsértése esetén nem hivatkozhat arra, hogy az adott termék tilalom alá eséséről nem volt tudomása. A tilalom megszegése esetén a Szállító köteles Megrendelőt minden joghátrány alól azonnal mentesíteni, az adott terméket pedig beszerzési áron – függetlenül a szavatossági idejétől – Megrendelőtől megvásárolni, tőle haladéktalanul elszállítani, továbbá az adott termék beszerzési árának 20%-t Megrendelő részére szerződésszegési kötbérként megtéríteni.
  2. A Szállítónak kötelessége megadni a szállítással és a termékkel kapcsolatos adatokat, hogy a Megrendelő eleget tudjon tenni a magyar nemzeti szabályok által megkövetelt bejelentési kötelezettségének a magyar hatóságok felé. A Szállító vállalja, hogy a szállítással és a termékekkel kapcsolatos adatokról az áruk Magyarországra történő belépését megelőző legalább 36 órával tájékoztatja a Megrendelőt a beszerzes@matusz-vad.hu email címen. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed, de nem korlátozódik a termék megnevezésére, nettó tömegére, származási országára, tervezett behozatali időszakára, szállítás módjára, szárazföldi szállítás esetén pedig: a szállító eszköz pontos rendszámára, tulajdonosára és üzembentartójára. A Szállító vállalja továbbá, hogy amennyiben az eredetileg szolgáltatott adatokban változás történik, azt a fent megadott email címen haladéktalanul jelzi a megrendelő felé a változás pontos okát megjelölve és jegyzőkönyvvel alátámasztva. A fenti kötelezettségek megsértéséből fakadó joghátrányokat a Szállító köteles viselni.
 26. A megrendelő csak abban az esetben köteles átvenni a beszállított árut a beszállítótól, ha az a termék lejárati dátum szempontjából vagy raklaponként homogén, vagy legalább soronként azonos adatokat tartalmaz vagy minden terméket GS1 vagy EAN 128-as standardnak megfelelő, lejárati dátumot hordozó vonalkóddal kell ellátni. A fenti 3 feltételen kívül eső esetekben a megrendelő a termék átvételét jogosult megtagadni és a beszállítást teljesítetlennek minősíteni. 
 27. A Szállító kötelezi magát, hogy a hűtést vagy fagyasztást igénylő, iparilag előre csomagolt élelmiszer Termék fuvarozását kizárólag megfelelő tisztaságú, hűtött, illetve fagyasztott Termék fuvarozására alkalmas, megfelelő raktérbeli hőmérsékletet biztosító és regisztráló szállítóeszközzel végzi, amely alkalmas arra is, hogy a Termék külső szennyeződését megakadályozza. Ha a szállított Termék mag hőmérséklete nem felel meg az előírásoknak, a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva jogosult a Termék átvételét megtagadni. A fuvarozási szolgáltatás teljesítéséhez használt járműveknek minden egyéb termék esetében is zárható és az időjárási viszonyoktól izolálható, tiszta és higiénikus raktérrel kell rendelkezniük. 
 28. A Terméket ép raklapokon kell elhelyezni. A raklap magassága a raklappal együtt az 1800 mm-t nem haladhatja meg. A raklap súlya a raklappal együtt a 800 kg-ot nem haladhatja meg. A Termék a raklapról egyik oldalirányban sem nyúlhat túl. A Termék számolhatóságát a Szállító köteles megőrizni és minden esetben stretch fóliával körbetekerni, oly módon, hogy az áru biztonságosan szállítható legyen. 
 29. Amennyiben a Termékre és a Termék összeállításra vonatkozó kitételek valamelyike nem teljesül, a Megrendelő a szállítmány átvételét hibás teljesítésre hivatkozva megtagadhatja, vagy lehetőséget biztosíthat a Szállító vagy képviselője részére a rakomány átpakolására. 
 30. A Termékekkel kapcsolatosan felmerülő jótállási és szavatossági kötelezettségek a Szállítót terhelik. A Szállító köteles haladéktalanul és teljes mértékben mentesíteni a Megrendelőt a termékek esetleges hibáiból, illetve hiányosságaiból eredő mindennemű felelősség és kár alól. Amennyiben az illetékes Állategészségügyi vagy más hatóság a termék további forgalomba hozatalát bármely okból felfüggeszti, vagy megtiltja, úgy a hatóság döntésétől függően a még nem értékesített – és az értékesítés után visszahívott – mennyiséget Szállító köteles saját költségén visszaszállítani, vagy a megsemmisítés költségeit Megrendelő részére megtéríteni. 
 31. A Szállító a Szerződés létrejöttével szavatolja, hogy az általa szállított Termék a jelen Szerződés tartama alatt harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit, továbbá életét, egészségét, és testi épségét semmilyen módon és jogcímen nem sérti és nem veszélyezteti, valamint vállalja, hogy ilyen jogsérelem (pl. termékfelelősségi igény) előfordulása vagy lehetősége esetén a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, továbbá minden felelősség alól mentesíti és a felmerült kárt és költségeket a Megrendelőnek – felszólítására – haladéktalanul megtéríti, amennyiben az nem a megrendelőnek felróható okból keletkezik. 
 32. A teljesítés helye a megrendelésben feltüntetésre kerülő konkrét cím a Megrendelő saját vagy szerződött Magyarországi telephelyei. 
 33. A megrendelések teljesítésének napja a visszaigazoláson szereplő dátum, ami nem lehet a megrendelés dátumától számított egy hetet meghaladó időpont, kivéve, ha a Megrendelő a megrendelésen úgy kéri. 
 34. A Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a megrendelés kellő időben és egyebekben is szerződés szerűen történő teljesítését késlelteti, akadályozza, lehetetlenné teszi, illetve bármilyen egyéb módon befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kár a Szállítót terheli. Ezen értesítés azonban nem mentesíti a szállítót a 49. pontban részletezett kötbér vagy egyéb szankciók megfizetési kötelezettsége alól. 
 35. A Megrendelő a Termék átvételével annak tulajdonjogát megszerzi és a Szállító számlájának kiegyenlítését megelőzően jogosult azt tovább értékesíteni. 
 36. A Termék átvétele egységcsomagokban történik. 
 37. A Termék tételes mennyiségi és minőségi átvétele a Megrendelő részéről a teljesítés helyén minden esetben jogfenntartással történik. A Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből származó igények érvényesítésére [Ptk. Hatodik Könyv X. cím]. Az átvételt követően ismertté vált minőségi hibákról és mennyiségi hiányokról a Megrendelő annak felismerését követően haladéktalanul értesíti a Szállítót. 
 38. A szállítónak felróható minőségi és mennyiségi kifogásokért, a hiányos, illetve hibás teljesítésért a Szállító teljes felelősséggel tartozik. 
 39. Az áru átvételkor mennyiségi eltérés esetén a Szállító a hiányzó Terméket saját költségére történő szállításának kötelezettségét vállalja, a mennyiségi eltérésről történő értesítést követő 2 munkanapon belül. 
 40. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult az alábbi esetekben a Termék átvételét megtagadni, akár az egész szállítmány visszafordításával is, illetve a Szállító kötelezettséget vállal a Megrendelő által már átvett, Termék visszárukénti átvételére: 
  • Nem a megrendelt Termék került kiszállításra, illetve a megrendelt Termék nem a megrendelt kiszerelésben kerül kiszállításra és ezt a szállító a megrendelőnek előre nem jelezte 
  • Amennyiben Szállító az egységcsomagoláson a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése nélkül változtatott. 
  • A Termék minőségi vagy szállítási körülményei nem felelnek meg a 3. pontban foglalt minőségi és szállítási követelményeknek. 
  • Fagyasztott termék rendelése esetén, amennyiben nem az eredeti előállító/gyártó helyen történt a termék szakszerű lefagyasztása. 
  • Amennyiben a szállítólevélen, CMR-en, vagy egyéb szállítási dokumentumon nem szerepel tételesen a a termék LOT száma, lejárati ideje, illetve EGK azonosítója, vagy nincs feltüntetve, a termék fagyasztott volta. Többféle lejárati idő, vagy/és LOT szám esetén a termék súlyát megbontva kell jelölni. 
  • Hatósági tiltás miatt általánosságban vagy egyébként a Megrendelő által vagy érdekkörében nem forgalmazható Termék. 
  • A jelen Szerződésben, a Felek külön megállapodásában, illetve jogszabályban rögzített egyéb esetekben. 
  • Minőségi hiba miatt, melyet a Megrendelő jogosult elbírálni, saját érzékszervi vizsgálatok alapján. Amennyiben a felek között vita támadna a minőségi áruátvétel megítélésében, a felek kikötik a raktár tekintetében illetékes hatósági állatorvos kizárólagos döntési jogkörét és feltétel nélkül elfogadják az ő szakvéleményét. A fenti körülmények fennállta esetén (a) a Megrendelő fizetési és bármiféle kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül jogosult az érintett Termék átvételét megtagadni, a Szállító pedig köteles a megtagadással érintett Termékeket a Megrendelő értesítését követő 1 munkanapon belül szerződésszerűen leszállítani, illetve (b) amennyiben a hibás teljesítéssel érintett termékek már átvételre kerültek, a Megrendelő által történt értesítést követő 2 munkanapon belül a Szállító köteles a hibás teljesítéssel érintett Terméket elszállítani (visszáruzni) és a Terméket szerződésszerűen leszállítani. 
  • Vonalkód hiánya 
 41. A Szállító a visszáruzott Termék mennyiségével köteles módosítani a korábban kiállított számláját. Amennyiben a Szállító még nem állított ki számlát, abban az esetben a visszáru mennyiségével csökkentett leszállított mennyiségről állíthat csak ki számlát. 
 42. A Termék átadás-átvételének igazolására a Szállító által kiállított, tételes szállítólevél vagy CMR szolgál, amelyen a Felek képviselői az átadás-átvételt aláírásukkal igazolják (bélyegző, dátum, idő, aláírás), valamint az átadás-átvétel során tapasztalt mennyiségi, illetve minőségi kifogásokat rögzítik. A Terméket kísérő szállítólevélnek tartalmaznia kell, mint hivatkozási számot, a Megrendelő által küldött megrendelés számát; ennek elmaradása esetén Megrendelő a szállítmány átvételét hibás teljesítésre hivatkozással jogkövetkezmények nélkül megtagadhatja. A pótlás, illetve csere bizonylata külön szállítólevél, amely Megrendelőt nem terheli, ezt számla nem követi. 
 43. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállítótól vásárolt élelmiszer ipari Termék kereskedelmi értékesítési ára nem lesz a számlázott átadási ár alatt, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket. 
 44. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő munkatársainak, azokhoz köthető személyeknek, vagy a munkatársak egyéb vállalkozásainak (jogcímtől függetlenül) nem juttathat évente összesen 15.000,-(tizenötezer) Ft-nál nagyobb értékű ajándékot, jutalékot, lojalitási díjat, bónuszt, vagy bármilyen egyéb juttatást - kivéve a Megrendelő elnök vezérigazgatója által előre írásban jóváhagyott, szokásos üzleti tevékenységből fakadó egyéb juttatást (gyárlátogatási, kiállítási térítés mentes partneri meghívás). 
 45. A Szállító tudomásul veszi, hogy a 44. pontban körülírt kötelezettségvállalása a felek együttműködése szempontjából döntő jelentőségű, mely miatt a kötelezettségvállalás esetleges megszegése olyan súlyos jogsérelemnek minősül, mely miatt a Szállító kártérítést köteles fizetni a Megrendelő részére, melynek mértéke a Megrendelő és a Szállító közötti 1 éves Termékforgalom 15 %-a. Amennyiben a jogsértő magatartás egyben bűncselekmény gyanúját is felveti (Btk. 290. §, 291. §), úgy a Megrendelő köteles értesíteni az illetékes nyomozóhatóságot a büntetőeljárás megindítása érdekében. Az ilyen jellegű jogsértés súlyos szerződésszegésnek minősül és a Felek közötti szerződés azonnali hatályú megszüntetésére ad alapot. 
 46. A Megrendelő és a Szállító kijelentik, hogy a jogviszonyukkal kapcsolatban tudomásukra jutott bármilyen tényt, adatot és egyéb információt bizalmas információként kezelnek, és mint ilyet az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriznek mind jogviszonyuk időtartama alatt, mind időbeli korlátozás nélkül annak megszűnése után is. A Felek kötelesek továbbá tartózkodni a Felek bármelyikének jó hírnevét bármilyen módon sértő vagy veszélyeztető – akár valós, akár valótlan, akár a valóságot hamis színben feltüntető – információ nyilvánosságra hozatalától, terjesztésétől, sugalmazásától, átadásától, illetve bárminemű hozzáférhetővé tételétől. Ezen rendelkezések bármelyikének megsértése esetén a vétkes Fél kártérítési felelősséggel tartozik. 
 47. A Felek kijelentik, hogy a kondíciók tekintetében – csakúgy, mint a jelen Szerződés más vonatkozásaiban mindenkor figyelemmel vannak a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény rendelkezéseire, és valamennyi megállapodásukat ezen törvénynek (illetve az egyéb irányadó jogszabályoknak) minden tekintetben történő megfelelésre törekvés alapján kötik meg és alkalmazzák. 
 48. A megrendelés késedelmes vagy nem szerződésszerű hibás teljesítése esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. A kötbér alapja a késedelmes, vagy nem szerződésszerű teljesítéssel érintett Termék ÁFA nélküli listaára. A kötbér mértéke: a kötbér alapjának 2 %-a / naptári nap, a Megrendelő által elfogadott szabályszerű teljesítésig, azonban összesen legfeljebb a kötbér alapjának 20 %-a. Abban az esetben, ha a kötbér eléri a 20 %-os mértéket, az megnyitja a Megrendelő részére az egyoldalú a szerződött mennyiségtől vagy konkrét megrendeléstől való elállás lehetőségét. A megrendelés nem teljesítése esetén a Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg (nem teljesítésnek minősül különösen, ha a Szállító az adott Termék megrendelését egyáltalán nem igazolja vissza, vagy az akadályközlést, a részletekben történő, illetve más kiszerelésű vagy helyettesítő Termékkel történő teljesítést a Megrendelő nem fogadja el, vagy feltételekkel fogadja csak el, mely feltételek utóbb meghiúsulnak). A kötbér alapja a nem teljesítéssel érintett Termékek ÁFA nélküli listaára. A kötbér mértéke: a kötbér alapjának 20 %-a. Ha a felek között az adott Termékre „Beszállítói időszakos szerződés” van érvényben, melyben szabályozva van, hogy az adott időszakra a Szállítónak egy adott Termékből vagy termékcsoportból milyen mennyiséget és milyen áron kell leszállítania és ez nem teljesül a megrendelések ütemében, akkor a Megrendelőnek joga van fedezetvásárlást eszközölni bármely más beszállítótól, melynek többletköltségét a Szállítónak kell megfizetni, a Megrendelő által kibocsátott számla ellenében 8 napon belül. A Szállító tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben a Megrendelő, akár 30%-al drágább áron is kénytelen vásárolni, ezért kijelenti, hogy elfogadja a Megrendelő számlával igazolt fedezetvásárlás egységárait és kifejezetten lemond ezen ügyletek vitatásának jogáról. 
 49. A kötbér összegét a Szállító a Megrendelő pénzügyi értesítő levelének kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalni a Megrendelő részére. 
 50. Felek a jelen szerződés 49. pontjában meghatározott kötbér típusok mértékét a szerződésszegés súlyával arányban állónak ismerik el, és erre tekintettel a kötbér mérséklés iránti igényükről kifejezetten lemondanak. 
 51. Megrendelő a Szállító által történő beszállításkor csere-göngyöleget biztosít. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a csere-göngyöleg nem biztosítható, úgy Megrendelő a vissza nem adott göngyöleget elszállításig nyilvántartja. Göngyöleg kiszámlázására csak erre vonatkozó külön megállapodás esetén van lehetőség. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy kiszámlázás esetén csak olyan göngyöleg árakat alkalmaznak, amelyeket mindkét Fél elfogadott. A Szállító köteles a szállítólevélen a Megrendelő részére beszállított göngyöleg mennyiséget feltüntetni. A Szállító a göngyöleg egyenlegét a Megrendelő megbízottjával negyedévente legalább egy alkalommal, köteles leegyeztetni és elszámolni. 
 52. Szállító köteles saját göngyölegét az általa forgalomba kibocsátott mértékig visszavenni, a jelen szállítási jogviszony fennállásának teljes tartama alatt, továbbá a jogviszony megszűnésétől számított 120 napon belül. A szállítási jogviszony megszűnése esetén a Szállító a göngyöleget az utolsó szerződött áron köteles visszavásárolni. Ez ügyben a logisztikai igazgató a hivatalos képviselője a Megrendelőnek. 
 53. A Szállító nem jogosult azt a raklapot leszámlázni a Megrendelő részére, amit a Szállító képviselője egyéb okokra hivatkozva, leszámítva a raklap minőségi kifogást, a beszállításkor nem akar cserébe elfogadni. Ilyen esetben, az átvételi okmányokon rögzíteni kell, hogy a Szállító képviselője, nem volt hajlandó csereraklapot elfogadni. 
 54. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy egyéb okból bekövetkezett végrehajthatatlansága nem jelenti a többi rendelkezés, illetve az ÁSZF egészének érvénytelenségét, illetve végrehajthatatlanságát. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel pótolni, amely a leginkább megfelel a Felek Szerződéskötésének az időpontjában fennálló szerződéses akaratának. 
 55. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a jogviszonyra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak, így – amennyiben kötelezően alkalmazandók – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, illetve a mezőgazdasági és élelmiszer ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény. A Felek a jelen Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájának az elbírálására a győri székhelyű és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagosan illetékes.

 *Jogunkban áll a Szabályzatot bármikor megváltoztatni, ezért kérjük, rendszeresen térjen vissza ide, hogy a Szabályzatban történt esetleges változásokról tudomást szerezzen!