Általános szerződési feltételek

Matusz-Vad Zrt. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)
Beszállítói szerződések vonatkozásában
(Rövid megnevezése más okiratokban: Beszállítói ÁSZF Hatálya: 2020. július 1-től)

 1. A Matusz-Vad Zrt. (Székhely: 1103 Budapest Kőér u. 3/A.; Adószám: 14651245-2-42; Cg: 01-10-048495; képviseli: Matusz Balázs Károly elnök vezérigazgató; beszerzes@matusz-vad.hu; +36 96 510-330; fax: +36 96 900 177; www.matusz-vad.hu, továbbiakban Megrendelő) a beszállítóval (továbbiakban Szállító) kötött jogügyletekre a jelen ÁSZF rendelkezéseit rendeli alkalmazni.
 2. Szállító: minden olyan személy, aki a Megrendelővel jogviszonyra lép, jognyilatkozatot közöl valamely termék Megrendelő részére történő beszállítás tárgyában.
 3. Az ÁSZF elérhető a Megrendelő Beszerzési osztályán és a Megrendelő honlapján (www.matusz-vad.hu).
 4. Az ÁSZF tárgyi hatálya: Az ÁSZF hatálya kiterjed a Megrendelő és a Szállító (Szállító és Megrendelő együtt említve: Felek) között létrejött jogügyletekre (továbbiakban: Szerződés), akár belföldön, akár külföldön jött létre kivéve, ha a Megrendelő írásban ettől eltérően rendelkezik. Az egyoldalú jognyilatkozatokra az ÁSZF szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
 5. A Szállító a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy a Megrendelő részére – megrendelései esetén – jogszabályi és egyéb kötelező előírásoknak megfelelő, teljesítést biztosít saját, vagy kijelölt megbízottja logisztikai hálózata által leszállítja a Megrendelő által megküldött elektronikus formátumú megrendelés szerinti terméket a Megrendelő által a megrendelésben feltüntetésre kerülő telephely címekre, azokban meghatározott paramétereknek és a honlapon megtalálható minőségi elvárásoknak megfelelően.
 6. Felek az elszámolás alapjául kölcsönösen elfogadják a Megrendelő részéről megküldött megrendelő formanyomtatványon szereplő – és a Szállító által visszaigazolt – árat. A felek kölcsönösen elismerik, hogy a Szállító által visszaigazolt megrendelés, mint szerződés létrejön. Amennyiben a szállító a megrendelést nem igazolja vissza írásban, de az árut leszállítja a Megrendelő telephelyére, úgy a megrendelés visszaigazoltnak minősül, így a felek a megrendelésen szereplő árat fogadják el az elszámolás alapjául.
 7. A Szállító a termék listaárát minden esetben a jogszabály által előírt adótartalommal adja meg, különösen, de nem kizárólagosan: jövedéki adó, népegészségügyi termékadó (a továbbiakban: NETA), környezetvédelmi termékdíj és általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA). Amennyiben valamely termék listaárának meghatározásakor nem kerülnek külön nevesítve feltüntetésre a jogszabályban meghatározott adók, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott ár már tartalmazza a jogszabály által előírt adókat, díjakat. A Szállító a Szerződés létrejöttével szavatolja, hogy a termék árába beépülő adók, díjak összege általa vagy az értékesítési lánc korábbi lépcsőjén harmadik személy által – amennyiben adófizetési kötelezettség terheli – megfizetésre került.
 8. Szállító a Megrendelő által átvett kiszállított termékekről teljesítésenként azonnal számlát állít ki a szerződésben meghatározott fizetési határidővel, és a számlához csatolja a teljesítést igazoló szállítólevelet. Amennyiben felek között nincs meghatározott fizetési határidő, úgy az 30 nap.
 9. A hibás számlát a Megrendelő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül visszaküldi a Szállítónak. Amennyiben a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül a számla kifogásközlés nélkül sem kerül kiegyenlítésére, úgy Megrendelő a Ptk. által előírt késedelmi kamat megfizetésére köteles. A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szemben a törvényben késedelmes fizetés esetén előírt 40 EUR behajtási költségátalány a késedelem első 30 napjában történő kifizetés esetén nem érvényesíthető. Kimentési ok ezen költség alól, ha a kifizetés elmaradása mögött a Megrendelőnek fel nem róható ok áll.
 10. Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett Fél a jelen Szerződést írásban azonnali hatállyal is felmondhatja, ha előzetesen a szerződésszerű állapot helyreállítására a Szerződést megszegő felet írásban felszólította, és a felszólításban közölt ésszerű határidő eredménytelenül telt el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen bármely számla, pénzügyi értesítő levél rendezésével kapcsolatos 15 napot meghaladó késedelem, a szállítási kötelezettség ismétlődő hiányos, hibás teljesítése vagy teljesítésének elmaradása, a titoktartási, illetve jó hírnév védelmi rendelkezések bármilyen megszegése.
 11. Bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést írásban azonnali hatályú felmondással megszüntetni amennyiben a másik Féllel szemben első fokon, illetve jogerősen felszámolási eljárás elrendelésére kerül sor, illetve amennyiben a másik Fél saját magával szembeni csőd- vagy végelszámolási eljárás megindításáról határoz.
 12. Amennyiben a termék kiszerelésre, csomagolásra, méretre, súlyra vagy bármely más logisztikai paraméterre vonatkozó adata megváltozik, akkor Szállító azt Megrendelővel a megváltozott adatú termék bevezetése előtt legalább egy héttel írásban a saját specifikációs lapjának megküldésével köteles közölni. A megváltozott adatú termék új terméknek minősül.
 13. A Szállító köteles a Megrendelőt minden esetben előzetesen, olyan időpontban értesíteni arról, hogy részére szállított termék az első magyarországi lerakóhely, hogy a Megrendelő az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit szabályszerűen teljesíteni tudja. Ha ezt a kötelezettségét a Szállító megszegi, akkor köteles viselni az ebből származó összes kárt és bírságot. EKÁER köteles megrendelés esetén a szállítás megkezdése előtt a Szállító köteles a végleges CMR bizonylatot beszkennelve elküldeni a Megrendelő részére, különös tekintettel az áru mennyiségére és a gépjárművek rendszámára, hogy az EKAER előírásoknak megfelelően a Megrendelő a regisztrációt végre tudja hajtani. Amennyiben ezt a Szállító́ elmulassza, vagy pontatlanul esetleg megkésve hajtja végre, vagy előzetes tájékoztatás nélkül csak elindítja a fuvart, úgy Megrendelő jogkövetkezmények nélkül lemondhatja a megrendelést és jogosult megtagadni az áru átvételét, valamint Szállító köteles maradéktalanul megfizetni a Megrendelő részére az ebből fakadó károkat költségeket és bírságokat.
 14. A megrendelés leadása a Megrendelő által a Felek által egyeztetett rendszerességgel, elektronikus levélben történik. A rendelés tartalmazza: a Megrendelő cégnevét és számlázási címét, a megrendelés számát, a megrendelt termékek megnevezését, cikkszámát, mennyiségét és mennyiségi egységét és a beszállítás pontos címét, az átvételért felelős személy nevét és elérhetőségét.
 15. Amennyiben a termék fuvarozása közúton történik, Szállító tudomásul veszi, hogy a fuvarozás kizárólag az Adózás rendjéről szóló törvényben előírt Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) szám birtokában kezdhető meg.
 16. A Szállító a megrendelés elfogadásáról elektronikus levélben visszaigazolást köteles küldeni a megrendelés beérkezésétől számított 1 munkanapon belül a Megrendelő megrendelési számára hivatkozva. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell :
  1. A Termék Szállító szervezésében történő beszállítása esetén: A Termék leszállításának a Megrendelő illetékes raktárával leegyeztetett pontos napját és idejét (óra, perc) és a megrendelés összes részletét. A megrendelés visszaigazolása előtt a Szállító köteles egyeztetni a megrendelésen szereplő áruátvételért felelős személlyel, hogy mikor tudja átvenni az árut, a felesleges beszállítói várakozás elkerülése érdekében és ezt az egyeztetett időpontot kell ráírni a visszaigazolásra, mint pontos beszállítási időt.
  2. A Termék a Megrendelő fuvarmegbízottja általi szállítása esetén: A Termék a Szállító telephelyén történő átadásának pontos kezdő és határ napját, az áru kiadásának idejét tól-ig, az áru rakatszámát, bruttó súlyát és a megrendelés összes részletét.
 1. A visszaigazolt Megrendelést a Szállító köteles a Szerződésben meghatározottak szerint maradéktalanul leszállítani. A Szállító ennek megsértése esetén a 47. pontban meghatározott kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, a pénzügyi elszámolás kiállítását követő 8 napon belül.
 2. Szállító teljes körű felelősséggel tartozik a Matusz-Vad Zrt. telephelyein az általa okozott, illetve az általa megbízott cégek, alvállalkozók által a Matusz-Vad Zrt-nek okozott károk megtérítéséért.
 3. Ha nincs a felek között „Beszállítói időszakos szerződés” és a megrendelést a Szállító nem igazolja vissza 1 munkanapon belül, de a Termék mégis leszállításra kerül, akkor a Megrendelőnek joga van az Termékátvételt minden további következmény nélkül megtagadni, mely esetben a Szállítónak a Megrendelővel szemben igényérvényesítési lehetősége nincs.
 4. Ha a Szállítóval a Megrendelőnek „Beszállítói időszakos szerződés” van érvényben és ennek ellenére nem, vagy a megrendeléstől eltérően igazolja vissza a megrendelést a Szállító, akkor az a megrendelés szerinti visszaigazolásnak minősül.
 5. Amennyiben a Szállító nem teljesíti a Megrendelő megrendelését azon időszak alatt, amikor közöttük „Beszállítói időszakos szerződés” van érvényben valamely Termék tekintetében, akkor a Megrendelő fedezetvásárlásra (ahol a többletköltség a Szállítóra terhelhető) és ezzel párhuzamosan meghiúsulási kötbérre jogosult az ÁSZF 47. pontjában körülírtak szerint.
 6. A Megrendelő a kiszállítást megelőzően – ésszerű határidőn belül – jogkövetkezmények nélkül vonhatja vissza részlegesen vagy teljesen a megrendelését, illetve módosíthatja azt. A Felek minden esetben ésszerű határidőn belüli megrendelés visszavonásnak vagy megrendelés módosításnak tekintik, ha az a szállítási vagy átadási napot megelőző munkanap reggel 8.00 óráig megtörténik. A Megrendelőt folyamatban lévő „Beszállítói időszakos szerződés” estén nem terheli megrendelési kötelezettség, és hátrányos jogkövetkezmények nélkül, egyoldalúan rendelkezhet a szerződésből fakadó kötelezettségei egyoldalú felfüggesztésére vagy a szerződés felmondására, illetve egyéb esetekben általánosan nem terheli áru átvételi kötelezettség, és hátrányos jogkövetkezmények nélkül, egyoldalúan megtagadhatja a megrendelt de még le nem szállított áruk átvételét amennyiben ezt külső körülmények (így különösen, de nem kizárólagosan: járványveszély, drasztikusan megváltozott piaci körülmények, jogszabályváltozások) indokolják. Erről a Szállítót írásban, megfelelő indokolással értesíteni köteles.
 7. A Szállító szavatolja, hogy a Szerződés hatálya alatt megrendelhető Termék valamennyi szükséges hatósági engedéllyel rendelkező, a hatályos magyar és EU jogszabályi, szabvány- és hatósági előírásoknak megfelelő biztonságos élelmiszer, amely a HACCP szerint lettek gyártva, jelölve, raktározva és szállítva. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék Megrendelő részére történő átadásakor annak fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési idejének (a továbbiakban együttesen: szavatossági idő) legalább 2/3-a még nem telt el; ellenkező esetben a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva jogosult az adott Termék átvételét megtagadni.
 8. A Szállító szavatolja, hogy a Termék csomagolása a hatályos jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban rögzített minden követelménynek megfelel, tartalmazza a megfelelő engedélyszámokat és a kötelező feliratokat, jelzéseket, magyar, német, szlovák és román nyelven, továbbá a Termék szavatossági ideje a termék egyedi csomagolásán megtalálható. A Terméken a jelölést úgy kell elhelyezni, hogy az csak erős fizikai ráhatással legyen eltávolítható, a jelölésnek tartalmaznia kell változó súlyú Termék esetén a súllyal kiegészített GS1 vagy EAN 128-as vonalkódot, fix súlyú Termék esetén pedig a fix, szintén EAN 128-as szabványú vonalkódot. A Szállító a Szerződés létrejöttével szavatolja továbbá, hogy a Termék hibától mentes, raktározásra, szállításra, valamint forgalmazásra egyebekben is minden tekintetben alkalmas. A beszállítás csak kettős csomagolásban történhet meg, a lédig formában történő beszállítás kizárt.
 9. A megrendelő csak abban az esetben köteles átvenni a beszállított árut a beszállítótól, ha az a termék lejárati dátum szempontjából vagy raklaponként homogén, vagy legalább soronként azonos adatokat tartalmaz vagy minden terméket GS1 vagy EAN 128-as standardnak megfelelő, lejárati dátumot hordozó vonalkóddal kell ellátni. A fenti 3 feltételen kívül eső esetekben a megrendelő a termék átvételét jogosult megtagadni és a beszállítást teljesítetlennek minősíteni.
 10. A Szállító kötelezi magát, hogy a hűtést vagy fagyasztást igénylő, iparilag előre csomagolt élelmiszer Termék fuvarozását kizárólag megfelelő tisztaságú, hűtött, illetve fagyasztott Termék fuvarozására alkalmas, megfelelő raktérbeli hőmérsékletet biztosító és regisztráló szállítóeszközzel végzi, amely alkalmas arra is, hogy a Termék külső szennyeződését megakadályozza. Ha a szállított Termék mag hőmérséklete nem felel meg az előírásoknak, a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva jogosult a Termék átvételét megtagadni. A fuvarozási szolgáltatás teljesítéséhez használt járműveknek minden egyéb termék esetében is zárható és az időjárási viszonyoktól izolálható, tiszta és higiénikus raktérrel kell rendelkezniük.
 11. A Terméket ép raklapokon kell elhelyezni. A raklap magassága a raklappal együtt az 1800 mm-t nem haladhatja meg. A raklap súlya a raklappal együtt a 800 kg-ot nem haladhatja meg. A Termék a raklapról egyik oldalirányban sem nyúlhat túl. A Termék számolhatóságát a Szállító köteles megőrizni és minden esetben stretch fóliával körbetekerni, oly módon, hogy az áru biztonságosan szállítható legyen.
 12. Amennyiben a Termékre és a Termék összeállításra vonatkozó kitételek valamelyike nem teljesül, a Megrendelő a szállítmány átvételét hibás teljesítésre hivatkozva megtagadhatja, vagy lehetőséget biztosíthat a Szállító vagy képviselője részére a rakomány átpakolására.
 13. A Termékekkel kapcsolatosan felmerülő jótállási és szavatossági kötelezettségek a Szállítót terhelik. A Szállító köteles haladéktalanul és teljes mértékben mentesíteni a Megrendelőt a termékek esetleges hibáiból, illetve hiányosságaiból eredő mindennemű felelősség és kár alól. Amennyiben az illetékes Állategészségügyi vagy más hatóság a termék további forgalomba hozatalát bármely okból felfüggeszti, vagy megtiltja, úgy a hatóság döntésétől függően a még nem értékesített – és az értékesítés után visszahívott – mennyiséget Szállító köteles saját költségén visszaszállítani, vagy a megsemmisítés költségeit Megrendelő részére megtéríteni.
 14. A Szállító a Szerződés létrejöttével szavatolja, hogy az általa szállított Termék a jelen Szerződés tartama alatt harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit, továbbá életét, egészségét, és testi épségét semmilyen módon és jogcímen nem sérti és nem veszélyezteti, valamint vállalja, hogy ilyen jogsérelem (pl. termékfelelősségi igény) előfordulása vagy lehetősége esetén a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, továbbá minden felelősség alól mentesíti és a felmerült kárt és költségeket a Megrendelőnek – felszólítására – haladéktalanul megtéríti, amennyiben az nem a megrendelőnek felróható okból keletkezik.
 15. A teljesítés helye a megrendelésben feltüntetésre kerülő konkrét cím a Megrendelő saját vagy szerződött Magyarországi telephelyei.
 16. A megrendelések teljesítésének napja a visszaigazoláson szereplő dátum, ami nem lehet a megrendelés dátumától számított egy hetet meghaladó időpont, kivéve, ha a Megrendelő a megrendelésen úgy kéri.
 17. A Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a megrendelés kellő időben és egyebekben is szerződés szerűen történő teljesítését késlelteti, akadályozza, lehetetlenné teszi, illetve bármilyen egyéb módon befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kár a Szállítót terheli. Ezen értesítés azonban nem mentesíti a szállítót a 47. pontban részletezett kötbér vagy egyéb szankciók megfizetési kötelezettsége alól.
 18. A Megrendelő a Termék átvételével annak tulajdonjogát megszerzi és a Szállító számlájának kiegyenlítését megelőzően jogosult azt tovább értékesíteni.
 19. A Termék átvétele egységcsomagokban történik.
 20. A Termék tételes mennyiségi és minőségi átvétele a Megrendelő részéről a teljesítés helyén minden esetben jogfenntartással történik. A Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből származó igények érvényesítésére [Ptk. Hatodik Könyv X. cím]. Az átvételt követően ismertté vált minőségi hibákról és mennyiségi hiányokról a Megrendelő annak felismerését követően haladéktalanul értesíti a Szállítót.
 21. A szállítónak felróható minőségi és mennyiségi kifogásokért, a hiányos, illetve hibás teljesítésért a Szállító teljes felelősséggel tartozik.
 22. Az áru átvételkor mennyiségi eltérés esetén a Szállító a hiányzó Terméket saját költségére történő szállításának kötelezettségét vállalja, a mennyiségi eltérésről történő értesítést követő 2 munkanapon belül.
 23. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult az alábbi esetekben a Termék átvételét megtagadni, akár az egész szállítmány visszafordításával is, illetve a Szállító kötelezettséget vállal a Megrendelő által már átvett, Termék visszárukénti átvételére:
  1. Nem a megrendelt Termék került kiszállításra, illetve a megrendelt Termék nem a megrendelt kiszerelésben kerül kiszállításra és ezt a szállító a megrendelőnek előre nem jelezte
  2. Amennyiben Szállító az egységcsomagoláson a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése nélkül változtatott.
  3. A Termék minőségi vagy szállítási körülményei nem felelnek meg a 3. pontban foglalt minőségi és szállítási követelményeknek.
  4. Fagyasztott termék rendelése esetén, amennyiben nem az eredeti előállító/gyártó helyen történt a termék szakszerű lefagyasztása.
  5. Amennyiben a szállítólevélen, CMR-en, vagy egyéb szállítási dokumentumon nem szerepel tételesen a a termék LOT száma, lejárati ideje, illetve EGK azonosítója, vagy nincs feltüntetve, a termék fagyasztott volta. Többféle lejárati idő, vagy/és LOT szám esetén a termék súlyát megbontva kell jelölni.
  6. Hatósági tiltás miatt általánosságban vagy egyébként a Megrendelő által vagy érdekkörében nem forgalmazható Termék.
  7. A jelen Szerződésben, a Felek külön megállapodásában, illetve jogszabályban rögzített egyéb esetekben.
  8. Minőségi hiba miatt, melyet a Megrendelő jogosult elbírálni, saját érzékszervi vizsgálatok alapján. Amennyiben a felek között vita támadna a minőségi áruátvétel megítélésében, a felek kikötik a raktár tekintetében illetékes hatósági állatorvos kizárólagos döntési jogkörét és feltétel nélkül elfogadják az ő szakvéleményét. A fenti körülmények fennállta esetén (a) a Megrendelő fizetési és bármiféle kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül jogosult az érintett Termék átvételét megtagadni, a Szállító pedig köteles a megtagadással érintett Termékeket a Megrendelő értesítését követő 1 munkanapon belül szerződésszerűen leszállítani, illetve (b) amennyiben a hibás teljesítéssel érintett termékek már átvételre kerültek, a Megrendelő által történt értesítést követő 2 munkanapon belül a Szállító köteles a hibás teljesítéssel érintett Terméket elszállítani (visszáruzni) és a Terméket szerződésszerűen leszállítani.
  9. Vonalkód hiánya
 1. A Szállító a visszáruzott Termék mennyiségével köteles módosítani a korábban kiállított számláját. Amennyiben a Szállító még nem állított ki számlát, abban az esetben a visszáru mennyiségével csökkentett leszállított mennyiségről állíthat csak ki számlát.
 2. A Termék átadás-átvételének igazolására a Szállító által kiállított, tételes szállítólevél vagy CMR szolgál, amelyen a Felek képviselői az átadás-átvételt aláírásukkal igazolják (bélyegző, dátum, idő, aláírás), valamint az átadás-átvétel során tapasztalt mennyiségi, illetve minőségi kifogásokat rögzítik. A Terméket kísérő szállítólevélnek tartalmaznia kell, mint hivatkozási számot, a Megrendelő által küldött megrendelés számát; ennek elmaradása esetén Megrendelő a szállítmány átvételét hibás teljesítésre hivatkozással jogkövetkezmények nélkül megtagadhatja. A pótlás, illetve csere bizonylata külön szállítólevél, amely Megrendelőt nem terheli, ezt számla nem követi.
 3. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállítótól vásárolt élelmiszer ipari Termék kereskedelmi értékesítési ára nem lesz a számlázott átadási ár alatt, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.
 4. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő munkatársainak, azokhoz köthető személyeknek, vagy a munkatársak egyéb vállalkozásainak (jogcímtől függetlenül) nem juttathat évente összesen 15.000,-(tizenötezer) Ft-nál nagyobb értékű ajándékot, jutalékot, lojalitási díjat, bónuszt, vagy bármilyen egyéb juttatást - kivéve a Megrendelő elnök vezérigazgatója által előre írásban jóváhagyott, szokásos üzleti tevékenységből fakadó egyéb juttatást (gyárlátogatási, kiállítási térítés mentes partneri meghívás).
 5. A Szállító tudomásul veszi, hogy a 43. pontban körülírt kötelezettségvállalása a felek együttműködése szempontjából döntő jelentőségű, mely miatt a kötelezettségvállalás esetleges megszegése olyan súlyos jogsérelemnek minősül, mely miatt a Szállító kártérítést köteles fizetni a Megrendelő részére, melynek mértéke a Megrendelő és a Szállító közötti 1 éves Termékforgalom 15 %-a. Amennyiben a jogsértő magatartás egyben bűncselekmény gyanúját is felveti (Btk. 290. §, 291. §), úgy a Megrendelő köteles értesíteni az illetékes nyomozóhatóságot a büntetőeljárás megindítása érdekében. Az ilyen jellegű jogsértés súlyos szerződésszegésnek minősül és a Felek közötti szerződés azonnali hatályú megszüntetésére ad alapot.
 6. A Megrendelő és a Szállító kijelentik, hogy a jogviszonyukkal kapcsolatban tudomásukra jutott bármilyen tényt, adatot és egyéb információt bizalmas információként kezelnek, és mint ilyet az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriznek mind jogviszonyuk időtartama alatt, mind időbeli korlátozás nélkül annak megszűnése után is. A Felek kötelesek továbbá tartózkodni a Felek bármelyikének jó hírnevét bármilyen módon sértő vagy veszélyeztető – akár valós, akár valótlan, akár a valóságot hamis színben feltüntető – információ nyilvánosságra hozatalától, terjesztésétől, sugalmazásától, átadásától, illetve bárminemű hozzáférhetővé tételétől. Ezen rendelkezések bármelyikének megsértése esetén a vétkes Fél kártérítési felelősséggel tartozik.
 7. A Felek kijelentik, hogy a kondíciók tekintetében – csakúgy, mint a jelen Szerződés más vonatkozásaiban mindenkor figyelemmel vannak a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény rendelkezéseire, és valamennyi megállapodásukat ezen törvénynek (illetve az egyéb irányadó jogszabályoknak) minden tekintetben történő megfelelésre törekvés alapján kötik meg és alkalmazzák.
 8. A megrendelés késedelmes vagy nem szerződésszerű hibás teljesítése esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. A kötbér alapja a késedelmes, vagy nem szerződésszerű teljesítéssel érintett Termék ÁFA nélküli listaára. A kötbér mértéke: a kötbér alapjának 2 %-a / naptári nap, a Megrendelő által elfogadott szabályszerű teljesítésig, azonban összesen legfeljebb a kötbér alapjának 20 %-a. Abban az esetben, ha a kötbér eléri a 20 %-os mértéket, az megnyitja a Megrendelő részére az egyoldalú a szerződött mennyiségtől vagy konkrét megrendeléstől való elállás lehetőségét. A megrendelés nem teljesítése esetén a Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg (nem teljesítésnek minősül különösen, ha a Szállító az adott Termék megrendelését egyáltalán nem igazolja vissza, vagy az akadályközlést, a részletekben történő, illetve más kiszerelésű vagy helyettesítő Termékkel történő teljesítést a Megrendelő nem fogadja el, vagy feltételekkel fogadja csak el, mely feltételek utóbb meghiúsulnak). A kötbér alapja a nem teljesítéssel érintett Termékek ÁFA nélküli listaára. A kötbér mértéke: a kötbér alapjának 20 %-a. Ha a felek között az adott Termékre „Beszállítói időszakos szerződés” van érvényben, melyben szabályozva van, hogy az adott időszakra a Szállítónak egy adott Termékből vagy termékcsoportból milyen mennyiséget és milyen áron kell leszállítania és ez nem teljesül a megrendelések ütemében, akkor a Megrendelőnek joga van fedezetvásárlást eszközölni bármely más beszállítótól, melynek többletköltségét a Szállítónak kell megfizetni, a Megrendelő által kibocsátott számla ellenében 8 napon belül. A Szállító tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben a Megrendelő, akár 30%-al drágább áron is kénytelen vásárolni, ezért kijelenti, hogy elfogadja a Megrendelő számlával igazolt fedezetvásárlás egységárait és kifejezetten lemond ezen ügyletek vitatásának jogáról.
 9. A kötbér összegét a Szállító a Megrendelő pénzügyi értesítő levelének kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalni a Megrendelő részére.
 10. Felek a jelen szerződés 47. pontjában meghatározott kötbér típusok mértékét a szerződésszegés súlyával arányban állónak ismerik el, és erre tekintettel a kötbér mérséklés iránti igényükről kifejezetten lemondanak.
 11. Megrendelő a Szállító által történő beszállításkor csere-göngyöleget biztosít. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a csere-göngyöleg nem biztosítható, úgy Megrendelő a vissza nem adott göngyöleget elszállításig nyilvántartja. Göngyöleg kiszámlázására csak erre vonatkozó külön megállapodás esetén van lehetőség. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy kiszámlázás esetén csak olyan göngyöleg árakat alkalmaznak, amelyeket mindkét Fél elfogadott. A Szállító köteles a szállítólevélen a Megrendelő részére beszállított göngyöleg mennyiséget feltüntetni. A Szállító a göngyöleg egyenlegét a Megrendelő megbízottjával negyedévente legalább egy alkalommal, köteles leegyeztetni és elszámolni.
 12. Szállító köteles saját göngyölegét az általa forgalomba kibocsátott mértékig visszavenni, a jelen szállítási jogviszony fennállásának teljes tartama alatt, továbbá a jogviszony megszűnésétől számított 120 napon belül. A szállítási jogviszony megszűnése esetén a Szállító a göngyöleget az utolsó szerződött áron köteles visszavásárolni. Ez ügyben a logisztikai igazgató a hivatalos képviselője a Megrendelőnek.
 13. A Szállító nem jogosult azt a raklapot leszámlázni a Megrendelő részére, amit a Szállító képviselője egyéb okokra hivatkozva, leszámítva a raklap minőségi kifogást, a beszállításkor nem akar cserébe elfogadni. Ilyen esetben, az átvételi okmányokon rögzíteni kell, hogy a Szállító képviselője, nem volt hajlandó csereraklapot elfogadni.
 14. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy egyéb okból bekövetkezett végrehajthatatlansága nem jelenti a többi rendelkezés, illetve az ÁSZF egészének érvénytelenségét, illetve végrehajthatatlanságát. Ilyen esetben a Felek kötelesek az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel pótolni, amely a leginkább megfelel a Felek Szerződéskötésének az időpontjában fennálló szerződéses akaratának.
 15. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a jogviszonyra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak, így – amennyiben kötelezően alkalmazandók – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, illetve a mezőgazdasági és élelmiszer ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény. A Felek a jelen Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájának az elbírálására a győri székhelyű és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagosan illetékes.

*Jogunkban áll a Szabályzatot bármikor megváltoztatni, ezért kérjük, rendszeresen térjen vissza ide, hogy a Szabályzatban történt esetleges változásokról tudomást szerezzen!Felhasználók által leadott megrendelések vonatkozásában
(Rövid megnevezése más okiratokban: Felhasználói ÁSZF Hatálya: 2020. március 22-től)

 

 1. Szolgáltatás – leírása, díja, részvételi feltételek

 

Jelen ÁSZF rögzíti a Matusz-Vad Zrt. (Székhely: 1103 Budapest Kőér u. 3/A.; Adószám: 14651245-2-42; Cg: 01-10-048495; képviseli: Matusz Balázs Károly elnök vezérigazgató; továbbiakban Szolgáltató) www.matusz-vad.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A www.matusz-vad.hu weboldalon Szolgáltató bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A termékleírások pontatlanságáért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat.

A www.matusz-vad.hu weboldalon feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Az oldal üzemeltetése során, kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése. Az egyes készletek meglétéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.


II. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.matusz-vad.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

III. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult az összeállított bevásárló lista megrendelésére. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

IV. Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltató-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

V. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.matusz-vad.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cooki e-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

Tárhely szolgáltató: GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat a Szolgáltató-hoz: info@matusz-vad.hu

 

VI. A Szolgáltatás elérhetősége

Szolgáltató a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

Lakossági ügyfelek esetében Szolgáltató a házhoz szállítást csak meghatározott településeken végzi. A települések listáját az ÁSZF. I-es fejezete tartalmazza.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.matusz-vad.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

VII. Felelősség

Annak ellenére, hogy Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a www.matusz-vad.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:

 • a www.matusz-vad.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.matusz-vad.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.VIII. Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a https://vir.matusz-vad.hu/webaruhaz/hu/page/adatvedelem weboldalon érhető el.

IX. Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

Irányár

A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor vagy áruházi átvételkor (Felhasználónak történő átadáskor) érvényes árai eltérhetnek a www.matusz-vad.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól.

Mennyiségi eltérések

Ha a Felhasználó nem darabszám szerint választja ki a terméket a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos - mérési pontatlanságból adódó - eltéréssel szállítsa le. A Szolgáltató azonban természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Felhasználó által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon.


Költségek

Lakossági ügyfélregisztráció esetén

Szolgáltató a kiszállításért szolgáltatási díjat a minimum megrendelési érték elérésén felül nem számol fel.

Céges ügyfélregisztráció esetén:

Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a Szolgáltató a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Szolgáltató részére, ami esetenként ingyenes is lehet. A kiszállítás díja bruttó 3.810 Ft.


X. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

Lakossági ügyfélregisztráció esetén

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban a Szolgáltató és a Felhasználó között 2 esetben jön létre szerződés

Az megrendelés véglegesítésekor fizetendő foglaló alkalmával, amiről megrendelő részére Szolgáltató elektronikus díjbekérőt küld, aminek a 4 órán belüli megfizetése biztosítja Szolgáltató részére a vásárlási szándék, kötelezettségvállalás megerősítését
A megrendelés foglaló megfizetésével történt véglegesítését követően a kiszállításkor vagy átvételi ponton történő átvételkor a Szolgáltató által biztosított termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi.
 


A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:
(I) a Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát (melynek minimum összege bruttó 30.000 Ft szolgáltatási díj nélkül)

(II) megrendelés véglegesítéséhez Szolgáltató 5.000 Ft összegről szóló díjbekérőt küld, amit Felhasználónak 4 órán belül a megadott számlaszámra át kell utalnia. Amennyiben a foglaló nem kerül átutalásra, a megrendelés törlésre kerül.
(III) Szolgáltató házhoz szállítja a termékeket vagy telephelyi átvételt biztosít.
(IV) Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére

(V) ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Szolgáltató által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést az átadott nyugtán vagy számlán igazolja vissza.

 

Céges ügyfélregisztráció esetén

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban a Szolgáltató és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor vagy átvételi ponton történő átvételkor a Szolgáltató által biztosított termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem a Szolgáltató egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:
(I) a Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)
(II) Szolgáltató házhoz szállítja a termékeket vagy telephelyi átvételt biztosít
(III) Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére

(IV) ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Szolgáltató által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést az átadott nyugtán vagy számlán igazolja vissza.

 

 

 

XI. Átadás-átvétel

Házhozszállítás esetén

Lakossági ügyfélregisztráció esetén

A termékek www.matusz-vad.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, megjelöli azt az időpontot, amikor a kiszállítás napja alkalmas számára. A házhoz szállítást lehetővé tevő települések listáját az ÁSZF. I-es fejezete tartalmazza.

Felhasználó szállítási napja a webáruházban a foglaló lekönyvelésekor egy megrendelési visszaigazolásban lesz pontosítva a Felhasználó részére. Ha ettől eltérő szállítási napot szeretne, az ügyfélszolgálat +36 96 510 330 számát kell keresnie.


A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a kiszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.
 

A szállítási nap reggelén Felhasználó fog kapni egy automatikus e-mailt, amin a szállítás logisztikai tervező program által megbecsült teherautó érkezési idejét jelezzük felé, továbbá meg fogja kapni a sofőr elérhetőségét, aki az árut viszi, vele tudja tartani telefonon a kapcsolatot, ha szükséges. Az e-mailben látni fogja a rendelt termékeket, a kimért pontos mennyiségeket és a számla végösszegét is.

 

A megadott időpontban telefonközelben kell lennie, a kiszállítást végző személy hívni fogja Felhasználót érkezés előtt, pontosítják, hogy tudja átadni a megrendelt árut. Az átadás átvétel a tehergépkocsinál történik, higiéniai és egyéb okokból, nem megoldható a lakásába történő szállítás. Amennyiben a megadott időpontban +- 1,5 óra A felhasználót nem sikerül elérni telefonon, vagy nem tartózkodik a regisztrációkor megadott kiszállítási címen, úgy a kiszállítást, a Felhasználó hibájából meghiúsultnak tekintjük és a foglaló összegét, annak törvényi intézményesített rendszere szerint, megtartjuk.
 

Céges ügyfélregisztráció esetén

A termékek www.matusz-vad.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a kiszállítás alkalmas számára.

A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a kiszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.


Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).


Telephelyi átvétel esetén

A Felhasználó dönthet úgy is, hogy nem kér kiszállítást, hanem a termékeket valamely telephely (Budapest, Győr) áruátvételi pontján szeretné átvenni. Ebben az esetben a Felhasználónak – a bevásárló lista összeállításával egyidejűleg – ki kell választania azt az időpontot, amikor a kiválasztott termékeket átveheti.

Felhasználó a kiválasztott termékeket az előzetesen meghatározott időpont előtt nem tudja átvenni. Amennyiben a Felhasználó az időpontot követően késve érkezik, a termékeket átveheti, de ilyen esetben a megjelölt áruátvétel helyén ezt a körülményt jeleznie kell az ott dolgozó Szolgáltató munkavállaló részére.

Felhasználónak az átvételhez magával kell hoznia a megrendeléskor kapott rendelési számot, azt a bankkártyát, amelyet a vételár kifizetéséhez használni kíván, valamint a személyazonosságát igazoló okmányt.

Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználó a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

XII. A fizetés

 

Lakossági ügyfélregisztráció esetén

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti az átvételkor készpénzzel, vagy bankkártyával Szolgáltató az igénybe vett fizetőeszköz használatáért díjat nem számít fel. A Felhasználó által rendelt termékek, kimérés utáni végösszegéből a foglaló összege levonásra kerül és csak a fennmaradó összeget szükséges a helyszínen kiegyenlíteni.

A termékek vételárának kifizetése céljából a Felhasználó Visa, Master Card, valamint JCB típusú bankkártyákat használhat.

Amennyiben a kiszállítás reggelén jelzett kiszállítási időpontban, +- 1,5 óra a felhasználót nem sikerül elérni telefonon, vagy nem tartózkodik a regisztrációkor megadott kiszállítási címen, úgy a kiszállítást, a Felhasználó hibájából meghiúsultnak tekintjük és a foglaló összegét a Ptk. 2013. évi V. törvény XI. CÍM XXVI. Fejezet 6:185. §-ban foglalt törvényi szabályozásnak megfelelően megtartjuk.

Céges ügyfélregisztráció esetén

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti az átvételkor készpénzzel, vagy bankkártyával, vagy akár csoportos beszedési megbízás keretében is kiegyenlítheti a megrendelés értékét. Szolgáltató az igénybe vett fizetőeszköz használatáért díjat nem számít fel.

A termékek vételárának kifizetése céljából a Felhasználó Visa, Master Card, valamint JCB típusú bankkártyákat használhat.

XIII. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Lakossági ügyfélregisztráció esetén

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet.

 

Felhasználó, a termék jellegéből adódóan csak az átadás és átvétel pillanatában jogosult csak reklamálni és árut visszaküldeni.

 

Céges ügyfélregisztráció esetén

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. A visszautasított termékek ára természetesen nem kerül levonásra a Felhasználó bankszámlájáról.

XIV. Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból nem megfelelőek. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltató levelezési címére küldött levél útján, továbbá a Szolgáltató alkalmazásában álló üzletkötő partnernél is megteheti.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a megadott elérhetőségeken. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) esetén, annak bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31
http://bekeltet.hu/kerelem/

XV. Vegyes rendelkezések

A www.matusz-vad.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.


Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Amennyiben az ÁSZF vagy a www.matusz-vad.hu honlap tartalmainak magyar, német, szlovák és angol nyelvű változata között eltérés tapasztalható, a magyar nyelvű változat az irányadó.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

XVI. Kártyás fizetés

Tudomásul veszem, hogy a Matusz-Vad Zrt. 1103 Budapest, Kőér utca 3/a. adatkezelő által a(z) https://vir.matusz-vad.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Partner email cím, Partner neve, Partner cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

XVI. A Szolgáltató elérhetőségei

Weboldal címe:

www.matusz-vad.hu

Az ügyfélszolgálat e-mail címe

rendeles@matusz-vad.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma:
7.30– 19.30 óra között

+36 96 510 330

Az ügyfélszolgálat levelezési címe:

Matusz-Vad Zrt.
1103 Budapest, Kőér utca 3/AA jelen ÁSZF 2020. március 22-jén lép hatályba.

 

Mellékletek

I-es számú melléklet

A Matusz-Vad Zrt. lakossági ügyfeleinek a minimum értékhatárt meghaladó megrendelések esetén a házhoz szállítást az alábbi településeken tette elérhetővé:

Ajka

Baja

Balassagyarmat

Békéscsaba

Beled

Budapest

Csorna

Debrecen

Devecser

Dombóvár

Dunakeszi

Dunaújváros

Eger

Esztergom

Fertőd

Gyöngyös

Győr

Győrszentiván

Győrújbarát

Győrújfalu

Hajdúszoboszló

Hódmezővásárhely

Jánossomorja

Kalocsa

Kapuvár

Kazincbarcika

Kecskemét

Keszthely

Kisbér

Kiskunfélegyháza

Komárom

Körmend

Lenti

Miskolc

Mór

Mosonmagyaróvár

Nagykanizsa

Nyíregyháza

Nyúl

Pannonhalma

Pápa

Pécs

Pilisvörösvár

Rajka

Salgótarján

Sárvár

Sopron

Sümeg

Szarvas

Szeged

Székesfehérvár

Szekszárd

Szentendre

Szentes

Szolnok

Szombathely

Tapolca

Tata

Tatabánya

Tokaj

Vác

Várpalota

Veszprém

Zalaegerszeg