Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky tovaru a služieb poskytované spoločnosťou Gastro-Genius s.r.o. so sídlom: Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 744 584, IČ DPH: SK2023553807, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29745/T (ďalej len predávajúci).

Registrácia partnerov

Pre spoluprácu s našou obchodnou spoločnosťou Gastro-Genius s.r.o. je potrebné, aby ste sa u nás zaregistrovali. V prípade, že ste našim novým zákazníkom, žiadame Vás o vyplnenie základných identifikačných údajov o Vašej spoločnosti podľa obchodného, alebo živnostenského registra.

Zaregistrovať sa môžete denne počas pracovných dní v čase od 8:00 do 18:00 hod. prostredníctvom obchodného zástupcu, telefonicky na mobilnom čísle +421 (2) 3305 7895 , alebo e-mailom na adresu objednavky@gastro-genius.sk.

K registrácii je potrebné priložiť kópiu výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra, v príp. škôl a školských zariadení kópiu zriaďovacej listiny.

Základné ustanovenia

Účastníkmi zmluvného vzťahu založeného kúpnou zmluvou, ktorá sa uzatvára podľa ustanovení §409 - §475 Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva), sú spoločnosť Gastro-Genius s.r.o. a objednávateľ tovaru (ďalej len kupujúci). Kupujúcim je fyzická, alebo právnická osoba zaregistrovaná vo firemnej databáze spoločnosti Gastro-Genius s.r.o. Predmetom zmluvy sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri dodávaní tovaru zo sortimentu predávajúceho kupujúcemu na základe jeho objednávky.

Kúpna zmluva nadobúda účinnosť okamihom jej uzavretia a uzatvára sa na dobu vzájomne dohodnutú oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu okamžite, v príp. nedodržania všetkých uvedených dodacích a obchodných podmienok, písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Ostatné neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kúpna cena

Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky kupujúceho dodať kupujúcemu tovar zo svojho sortimentu uvedeného v aktuálnom cenníku a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru, za čo sa kupujúci zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Kúpna cena za dodaný tovar je určená dohodou oboch zmluvných strán a vychádza z aktuálneho cenníka predávajúceho platného ku dňu doručenia objednávky kupujúcim. Kúpna cena je konečná vrátane dopravy tovaru na miesto plnenia a sprievodných dokladov potrebných k prebratiu tovaru a jeho používaniu. Kúpna cena je stanovená v euro mene (EUR).

Objednávka

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar zo svojho sortimentu na základe písomnej objednávky kupujúceho. Za písomnú objednávku sa považuje aj objednávka zaslaná elektronickou poštou. Zaslaná objednávka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

  1. presné označenie kupujúceho a predávajúceho,
  2. presné označenie tovaru, ktorý touto objednávkou kupujúci žiada dodať podľa predajného cenníka (platného ku dňu vystavenia objednávky) s uvedením jej množstva,
  3. presné označenie dodacieho miesta, na ktoré sa má tovar dodať,
  4. dátum vystavenia objednávky,
  5. určenie termínu, kedy má predávajúci dodať tovar kupujúcemu v súlade s distribučnými podmienkami spoločnosti Gastro-Genius s.r.o.,

Dodanie tovaru

Predávajúci garantuje dodať tovar kupujúcemu v nasledujúci rozvozový deň od potvrdenia objednávky. Predávajúci sa zaväzuje, že objednaný tovar dodá kupujúcemu na dodacie miesto určené v objednávke spolu so všetkými dokladmi, ktoré sa vzťahujú na tovar. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste, čím potvrdzuje, že mu bol dodaný tovar v súlade s jeho objednávkou. Povinnosť predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnenú okamihom podpisu dodacieho listu kupujúcim. Okamihom potvrdenia dodacieho listu kupujúcim prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na dodanom tovare.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

Platobné podmienky, zľavy, prirážky

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa faktúry vystavenej predávajúcim. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnenú dňom pripísania na účet predávajúceho alebo zaplatenia celej sumy faktúry v hotovosti pri prevziatí tovaru prepravcovi. Splatnosť faktúr je po vzájomnej dohode. Splatnosť faktúr, príp. bonusy, zľavy z ceny tovaru, či prirážky k nákupným cenám budú vzájomne dohodnuté a potvrdené v kúpnej zmluve uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami.

Sankcie

Ak sa kupujúci dostane do omeškania s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar, je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške uvedenej v dodávateľskej zmluve za každý deň omeškania až do zaplatenia. V príp. nezaplatenia splatnej faktúry v lehote splatnosti je predávajúci oprávnený pozastaviť kupujúcemu dodávky tovaru až do vyrovnania všetkých nesplnených záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

Ochrana údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov by sme Vás chceli informovať o tom, že ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť Gastro-Genius s.r.o. ako správca údajov evidovala, spracovala, alebo použila Vaše osobné údaje (obchodné meno, sídlo, adresa prevádzok, telefónne číslo, fax, e-mail), v súlade s týmto zákonom, na účely evidovania, zasielania tovaru, ponukových listov a akcií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie, alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov písomnou formou. V príp., že nastane zmena vo Vašich údajov, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili písomnou formou.

*Je v našej právomoci zmeniť podmienky, preto by sme Vás radi poprosili, aby ste sa sem pravidelne pozreli, a boli tak informovaní o prípadných zmenách v podmienkach.